Оспособљавање студената за проучавање и пројектовање урбаних целина и фрагмената, као и осталих елемената грађене средине. Неопходно је да студенти упознају и разумеју комплексне утицаје и аспекте који формирају и обликују урбане просторе.

Упознавање са управљањем инвестиционим пројектима, у свим фазама реализације са становишта инвеститора и извођача радова и проценама током реализације појединих фаза, посебно са становишта трошкова.

Оспособљеност студената да самостално примењују стечена знања из плитког и дубоког начина фундирања савремених конструкција.

У оквиру предмета студентима ће бити представљене теоријске и методолошке поставке савремених урбаних истраживања, као и начини и могућности на које развијене технологије утичу на урбане процесе – од аналитичког до пројектантског оквира. Основни циљ предмета је разматрање градова данашњице као сложених просторно-друштвених система, у којима се пројектантске и планерске активности у теоријском, методолошком и практичном смислу све активније ослањају на напредне технологије различитих врста.

Циљ овог предмета је да помогне студентима да стекну боље разумевање дизајна као активности за решавања проблема у одређеном контексту. Упознавање са савременом теоријом, стратегијама и методама у дизајну. Преиспитивање друштвене функције дизајна.

Стицање знања која су неопходна за динамички прорачун грађевинских конструкција и сеизмички прорачун објеката високоградње.

Упознавање са основама прорачуна и конструисања челичних конструкција од хладно обликованих профила и конструкција од алуминијумских легура.