Циљ предмета
• презентирати и објаснити основне елементе машина алатки,
• демонстрирати поједине преноснике машина и указати на битне елементе са аспекта правилног
дефинисања елемената преносника машина и њиховог пројектовања,
• обучити за примену рачунарских технологија при прорачунима и пројектовању преносника,
• упознати се са мерном опремом и мерним системима за мерење експлоатационих карактеристика машина алатки и пратећом документацијом.
Предмет је конципиран са основним циљeм да обезбеди образовање студената у области основа трибологије као интердисциплинарне науке и технологије о интеракцији контактних површина при релативном кретању, са посебним нагласком на фундаменталне процесе трења, хабања и подмазивања.