Predmeti koji se slušaju u prvom semestru osnovnih studija
Упознавање студената са основним појмовима из аналитичке геометрије (векторска алгебра, површи и линије у простору), линеарна алгебре (системи линеарних једначина, матрице, детерминанте) и математичке анализе (функције, граничне вредности, изводи). Оспособљавање студената за решавање проблема и задатака из поменутих области уз употребу научних поступака и метода. Оспособљавање студената за праћење наставе из осталих предмета на студијама.

Оспособљавање студената да статичке техничке проблеме анализира кроз идеализоване моделе развијене у механици крутог тела. Циљ овог предмета је да се студент оспособи за решавање примера који се срећу у техници. Самостална анализа са нагласком на физичком разумевању проблема у инжењерским применама је такође један од циљева овог предмета.

Овладавање основама рачунарских алата у вези пословне примене рачунара (Word, Excel), програмских језика FORTRAN и C, основама VBA, и инжењерских рачунарских алата.
Овладавање основама рачунарских алата у вези пословне примене рачунара (Word, Excel), програмских језика FORTRAN и C, основама VBA, и инжењерских рачунарских алата.
Основни циљ је упознавање студената са грађом, врстама и карактеристикама најчешће коришћених техничких материјала, како металних тако и неметалних. Такође, студенти треба да стекну одређена знања везана за термичку обраду металних материјала и различите врсте испитивања материјала.
Основни циљ је упознавање студената са грађом, врстама и карактеристикама најчешће коришћених техничких материјала, како металних тако и неметалних. Такође, студенти треба да стекну одређена
знања везана за термичку обраду металних материјала и различите врсте испитивања материјала.
Усвајање стручног вокабулара, овладавање граматичким јединицама, самостално писмено и усмено изражавање.