Основни циљ је образовање студената у домену познавања мерне технике, избора метода испитивања возила, спровођења експеримената, презентирања и коришћења резултата испитивања.
Омогућити техничко схватање сложених захтева које мора да испуни опрема моторних возила и мотора СУС са аспекта окружења, перформанси и економичности.
Упознавање са електричним и серво уређајима у моторним возилима. Принципи рада појединих електричних и серво уређаја и начини на који се интегришу у савремена моторна возила.
Омогућити познавање основних технологија добијања, физичко-хемијских, моторских и возилских карактеристика као и стандарда и препорука за примену погонских материјала моторних возила.
Машински инжењери чије је интересовање усмерено на моторна возила, морају да знају динамику удара примењену на учеснике у саобраћају, аутомобиле свих категорија и пешаке. Циљ таквог приступа динамици удара је укључивање у послове везане за пројектовање каросерије у смислу познавања граничних сила, послове реконструкције саобраћајне незгоде и безбедности саобраћаја уопште. Ово је подлога за моделирање судара возила и испитивање њихове агресивности. Овај предмет треба да буде комплементаран са методама вештачења саобраћајних незгода које, својим методама, врше инжењери друмског саобраћаја.
Упознавање студената са основма одржавања моторних возила и мотора.