Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама проблематике инжењеринга одржавања техничких система, улогом и значајем функције одржавања у савременој индустријској пракси. Ово се пре свега односи на: место значај и организацију система одржавања у зависности од врсте послова и величине предузећа, концепте одржавања, технологије у одржавању, основну метрику у одржавању, управљање ресурсима и њихову интеграцију као и оцењивање успешности.
У оквиру теоријске наставе размотриће се следеће области: увод у теорију система и управљање системима, информациони системи, пснове функционисања производних система, управљање развојем производа и технологија,. CAPP системи, управљање снабдевањем производних система, планирање и управљање производњом, управљање квалитетом, управљање алатима, управљање одржавањем, управљање трошковима, правци развоја производних система, основе флексиблине аутоматизације.
Стицање практичних знања и вештина из области квалитета, метрологије, мерења и контроле, са посебним освртом на мерна средства и статистичку контролу квалитета.
Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама проблематике квалитета производа, процеса и система, а посебно да укаже на повезаност аспеката квалитета и потребу холистичког приступа. Поред теоријског знања из ове области, студент проба да овлада основним вештинама потребним за инжењера и менаџера квалитета, посебно у погледу успостављања и унапређења система менаџмента квалитетом.
Презентовати појам и суштину управљања растом и развојем предузећа кроз различите кораке и стадијуме као и улогу предузетника у овом процесу.
Основни циљ предмета је стицање знања и вештина из области примене CAD, CAE и CAM технологија у развоју, пројектовању, анализи и оптимизацији производа и обрадних процеса. Знања и вештине обухватају креирање и примену сложених површина, специфичне технике пројектовања алата, обраду на CNC машинама и извођење инжењерских анализа. Демонстрира се значај и улога концепта конкурентног инжењерства у иновативном инжењерском пројектовању.