Упознавање студената са појмовима из области прекидног транспорта, начином функционисања, њиховом улогом при претоварно-утоварним и манипулативним радовима. Прорачун носећих конструкција различитих типова дизалица и оспособљавање за самостално решавање проблема из праксе.

Предмет Машински елементи 2 обухвата изучавање машинских елемената у реалним радним условима. Циљ је детаљније упознавање студената са могућим облицима машинских елемената са аспекта примене, модернизације, иновација, економичности и др. То подразумева упознавање студената са основама динамичког понашања машинских елемената. Посебна пажња је посвећена моделирању машинских елемената у динамичким условима рада.
Студенти треба да се упознају са механизмима као основним деловима свих машина. Студенти се оспособљавају да самостално решавају проблем анализе и синтезе једноставнијих механизама. Изучавају кинематику и динамику равних механизама, зучпастих преносника, брегастих механизама и варијатора и механизама са прекидним кретањем.
Стицање практичних знања и вештина из области квалитета, метрологије, мерења и контроле, са посебним освртом на мерна средства и статистичку контролу квалитета.
Циљ предмета је обука студената за самостално решавање проблема преноса снаге и кретања у склопу свеобухватног решавања конструисања индустријских производа.
Стицање знања из области поузданости машинских система и стварање могућности за практичну примену тих знања у свим активностима будућих машинских инже-њера где је то неопходно.

Основни циљ предмета је стицање знања и вештина из области примене CAD, CAE и CAM технологија у развоју, пројектовању, анализи и оптимизацији производа и обрадних процеса. Знања и вештине обухватају креирање и примену сложених површина, специфичне технике пројектовања алата, обраду на CNC машинама и извођење инжењерских анализа. Демонстрира се значај и улога концепта конкурентног инжењерства у иновативном инжењерском пројектовању.