Predmeti koji se slušaju u trećem semestru osnovnih studija
Циљ овог предмета је оспособљеност за комплетно проучавање геометрије краетања како материјалне тачке тако и крутог тела и система крутих тела. Узроци који изазивају кретање се анализирају у случају материјалне тачке са циљем да се овлада таоријским апаратом, који ће да послужи као основа за проучавање динемике крутог и деформабилног тела.
Упознавање студената са основним појмовима из теорије интеграла функција више променљивих, теорије редова, теорије поља и диференцијалне геометрије, како би успешно пратили наставу из Динамике, Теорије осцилација, Механике флуида и других стручних предмета.

Машински елементи су саставни делови свих машина и уређаја. Циљ овог предмета је упознавање студената са теоријским основама, применом, начином функционисања, прорчуном, конструкционим облицима, као и избором стандардних елемената према задатим условима. У оквиру ове дисциплине, студенти ће се детаљније упознати са кинематичким параметрима, а веома мало са динамиком, свих машинских елемената. Предмет Машински елементи обухвата изучавање реалних конструкционих решења уз коришћење теоријских знања и изведених решења.

Садржај предмета Механика флуида има за циљ да упозна студента са основним законима мировања и кретања флуида. Стичу се основна знања из најважнијих области механике флуида: статике и кинематике флуида, динамике савршеног флуида са освртом на основна раванска струјања, основа динамике вискозног флуида, теорије сличности и димензијске анализа, као и турбулентног струјања. Студент се упознају са практичним проблемима струјања флуида, са основама теорије хидрауличних отпора, хидрауличним прорачуном цевовода, истицањем флуида кроз отворе и информативно се упознаје са компонентама хидрауличких и пнеуматичких система.
Садржај предмета Механика флуида има за циљ да упозна студента са основним законима мировања и кретања флуида. Стичу се основна знања из најважнијих области механике флуида: статике и кинематике флуида, динамике савршеног флуида са освртом на основна раванска струјања, основа динамике вискозног флуида, теорије сличности и димензијске анализа, као и турбулентног струјања. Студент се упознају са практичним проблемима струјања флуида, са основама теорије хидрауличних отпора, хидрауличним прорачуном цевовода, истицањем флуида кроз отворе и информативно се упознаје са компонентама хидрауличких и пнеуматичких система.
Образовни циљ овог предмета је упозна студенте са начином и ефектима преноса топлоте у термоднамичким уређајима и постројењима који служе за грејање и расхлађивање, као и производњу рада у циљу добијања електроенергије и погона мобилних уређаја.