Основни циљ је образовање студената у домену познавања конструкције возила, функционалних карактеристика агрегата и система, примене основних метода прорачуна, захтева који се постављају конструкцији возила у фазама развоја, производње, коришћења и рециклинга.
Знања која могу послужити при експлоатацији моторних возила и мотора, првенствено у следећим доменима: Класификације, категоризацијеи идентификације возила; Захтеви који се постављају пред моторним возилима и моторима у експлоатаcији; Основе експлоатационих карактеристика моторних
возила и мотора; Животни циклус моторних возила и мотора, трошкови животног циклуса, стање моторних возила и мотора; Узроци појаве неисправности моторних возила и мотора; Анализе виталних делова моторних возила и мотора са аспекта експлоатације; Ефективности моторних возила и мотора.
Стицање знања из области Мотора СУС која се односе на: кинематику и динамику моторских механизама, уравнотежење мотора, равномерност обртања, прорачун замајца, погонске, употребне и динамичке карактеристике.
Образовање студената из области теорије кретања моторних возила која нису обухваћена наставним програмом предмета Моторна возила 1 (Гусенична возила, трактори точкаши, мотоцикли, вишеосовинска возила и возила на ваздушном јастуку).
Омогућити техничко схватање сложених захтева које мора да испуни опрема моторних возила и мотора СУС са аспекта окружења, перформанси и економичности.
Основни циљ је образовање студената у домену познавања мерне технике, избора метода испитивања возила, спровођења експеримената, презентирања и коришћења резултата испитивања.