Разумевање теоријских основа линеарне механике континуума и њена примена у анализи конструкција методом коначних елемената. Упознавање са основним концептом МКЕ. Примена МКЕ у анализи реалних инжењерских проблема.
Циљ предмета је да студенти овладају основним теоријским знањима и извесним практичним вештинама у области сензора и актуатора.
Упознавање са основним елементима нумеричког експеримента и стицање вештина за спровођење компјутерских симулација типичних анализа у инжењерској пракси коришћењем специјализованог софтвера.
Циљ овог предмета је да се студент упозна са основном улогом конституената, као што су матрица и влакна, на понашање материјала – микромеханички приступ, и какву улогу игра распоред влакана на понашање материјала – макромеханички приступ.
Упознавање студената са експерименталним одређивањем момената инерције тела; уравнотежавањем механизама, ротора и вишецилиндричних мотора; еластодинамичком анализом брзоходних механизама; изолацијом вибрација код машина.
У оквиру Лабораторијских вежби врши се обука за одређивање момента инерције тела и уравнотежавање ротора у сопственим лежиштима.
Упознавање принципа рада основних аналогних и дигиталних електронских компоненти и система. Избор и примена електронских компоненти и електронских склопова у реализацији управљачких и мерних целина различитих техничких система.