Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама проблематике одржавања техничких система, улогом и значајем функције одржавања у савременој индустријској пракси. Ово се пре свега односи на: место значај и организацију система одржавања у зависности од врсте послова и величине предузећа, основне методе у одржавању, одржавање различитих врста структурних компонената техничких система.
Циљ предмета
• Упознати студенте са савременим трендовима у пројектовању технологија и алата
• Обучити студенате да пројектују алате за обраду лима и запреминско обликовање
• Обучити студенте да користе нове CA технологије у пројектовању процеса и алата у ОМД
• Упознати студенте са машинама за обраду деформисањем

Стицање практичних знања и вештина из области квалитета, метрологије, мерења и контроле, са пoсебним освртом на мерна средства и статистичку контролу квалитета.
Овладавање примењеним знањима. Инжењерски приступ у пројектовању стезних прибора, избору алата и „основама „ пројектовања алата.
Стицање теоријских и практичних знања из одабраних области производних технологија: технологије заваривања (ТЗ), технологије обраде метала деформисањем (ТОМД), технологије обраде метала резањем (ТОМР) итд., која чине надградњу стечених основних знања кроз предмет Производне технологије.
Основни циљ предмета је стицање знања и вештина из области примене CAD, CAE и CAM технологија у развоју, пројектовању, анализи и оптимизацији производа и обрадних процеса. Знања и вештине обухватају креирање и примену сложених површина, специфичне технике пројектовања алата, обраду на CNC машинама и извођење инжењерских анализа. Демонстрира се значај и улога концепта конкурентног инжењерства у иновативном инжењерском пројектовању.