Предмет је конципиран тако да студента упозна са основама проблематике парцијалних и интегрисаних система менаџмента. Поред теоријског знања, студент треба да овлада основним вештинама потребним за пројектовање и успостављање IMS, а посебно информационом подршком ради управљања перформансама IMS-а.
Циљ је овладавање oсновним знањима из oперативног менаџмента производњом, и методама операционих истраживањаса ради коришћења у решавању проблема оперативног менаџерског кадра.
- Презентовати основе рачунарских система, са фокусом на компјутерском хардверу, софтверу и рачунарским мрежама
- Детаљно појаснити сврху компјутера и информационих система у пословању Понудити модерне технике учења, eLearning, www
- Презентовати ИС, пројектоивање ИС и ДМБС, са јаким освртом на Интерент, www и електронско пословање