Циљ предмета је увод у основе Управљања индустријским процесима, почевши од стратегије и свих главних делова Индустријског циклуса, уз истраживање свих главних фаза укључујући и време до испоруке на тржиште уз помињање свих главних система и алата компанија светске класе.

Предмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање специфичних знањаи вештина неопходних за јасно разумевање природе и реализације фундаменталног предузетничког процеса иманентног сваком успешном предузетничком подухвату, који започиње препознавањем прилике, а кроз низ корака резултира експлоатацијом прилике и убирањем плодова подухвата.

Циљ предмета: Упознавање студената са основама мехатронике и мехатроничким приступом при пројектовању производа, затим упознавање са најзначајним типовима сензора и актуатора, као и местом и улогом програмабилних логичких контролера. Комбиновањем наставних јединица који ће бити обрађени у оквиру предмета студент треба са разуме шта је све потребно да би се пројектовао један мехатронички уређај.

Предмет подразумева интегрисани приступ проблемима безбедности, процене и управљања ризицима и омогућава студенту да разуме значај ове области, стекне основна теоријска и практична знања и да овлада коришћењем савремених инжењерских алата за спровођење анализа и процена. Студент се такође упознаје са основним изворима опасности и штетности у индустрији и техници и начинима за њихову елиминацију или смањење штетног утицаја. Посебна пажња се ставља на практичан и самосталан рад студента и анализу реалних проблема.