Производно машинство
Предмет је конципиран са основним циљeм да обезбеди образовање студената у области системског приступа трибологији, који резултира концептом трибомеханичког система са карактеристичном
структуром, улазним и излазним параметрима и триболошким губицима.
Основни циљ предмета је упознавање студента са начином организовања система одржавања у различитим гранама индустрије, упознавање са методама за оцену успешности система одржавања, са посебним нагласком на безбедност и квалитет система одржавања, као и шта је то потребно да технички систем задовољи да би био погодан за одржавање. Студент се упознаје и са тренутно актуелним методама одржавања техничких система (проактивно, TPM, RCM, WCM).
Стицање основних знања из области нових, напредних технологија пластичног обликовања метала као што су: супер пластично обликовање, високо брзинско обликовање, thixo-forming, обликовање нових материјала, tailored лимови, обликовање цеви, net-shape обликовање, прецизно ковање, хидродеформисање, истискивање профила, ваљање, вучење итд.