Производно машинство
Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама проблематике квалитета производа, процеса и система, а посебно да укаже на значај квалитета у свременим условима пословања Поред теоријског знања из ове области, студент проба да овлада основним вештинама потребним за инжењера и менаџера квалитета, посебно у погледу успостављања и унапређења система менаџмента квалитетом.
Овладавање специфичним знањима из области заваривања и то посебно из аспекта механичко-металуршких својстава завареног споја у целини-метала шава, зоне стапања и зоне утицаја топлоте. То подразумева способност самосталног закључивања кандидата да уоче и разумеју сложеност термичких и физичко-хемијских појава појава при заваривању и да повежу улазне параметре заваривања са излазним-корисним особинама споја (микроструктуром, тврдоћом, жилавошћу као и другим механичким особинама).
Стицање знања из области напредних CAD/CAM/CAE технологија и дубље разумевање методологије савременог развоја производа и процеса. Пажња је усмерена ка решавању сложених инжењерских и развојних проблема везаних за аутоматизацију поступака пројектовања производа, анализе технологичности, нумеричку анализу и симулацију производних процеса, пројектовање алата, генерисање поступака обраде за троосне (и вишеосне) CNC машине. Студенти се обучавају и за примену метода размене и управљања подацима о производима и процесима у условима колаборативног развоја производа и процеса.