Моторна возила и мотори
Сагледати возило као сложен динамички систем, сагледати режиме кретања возила и доминантне тепене слободе слободе. Анализирати кретање возила са нагласком на доминантне осцилације у сваком режиму. Анализирати осциловање возила (галопирање, ваљање, пливање), стабилност возила (кретање у кривини, кочење, на правом путу, кочење у кривини). Стећи јасан и целовит утицај о интеракцијама између возила и пута (пнеуматик, ослањањање, управљање), као и између возила и човека(комфор).
Стицање знања из области Мотора СУС која се односе на: моделирање стварног радног циклуса мотора СУС, процеса у усисно-издувним системима, погонских и употребних карактеристика.
Омогућити техничко схватање сложених захтева које морају возила да задовоље са аспекта: радног места возача, сувозача, окружења, продуктивности и комфора возача.