Енергетика и процесна техника
Циљ предмета је да се студенти упознају са основама транспорта флуида цевоводима, као и методама прорачуна транспорта појединих врста флуида, узимајући у обзир њихове специфичности, као и специфичности услова под којима се транспорт одвија. При томе, нагласак је на примени модерне рачунарске технике у решавању проблема из ове области.
Циљеви предемета су: упознавање са основним елементима нумеричког приступа у решавању проблема механике флуида и стицање вештина за самостално спровођење компјутерских симулација и оптимизација реалних инжењерских процеса у области енергетике и процесне технике, коришћењем специјализованих софтверских пакета.
Циљ предмета "Пројектовање ХИП машина" је:.
- припрема будућих инжењера за оптимално пројектовање хидрауличких и пнеуматских машина у широком дијапазону могућих радних режима,
- упознавање будућих инжењера са терминологијом нумеричког експеримента и методологијом пројектовања на виртуелним моделима.