Друмски саобраћај
Основни циљ је стицање знања у домену познавања структуре и конструкције возила, функционалних карактеристика агрегата и система, захтева који се постављају пред конструкцијом возила у свим фазама његовог животног века и примене савремених софтверских пакета у овој области.
Стицање знања о анализи и реконструкцији саобраћајне незгоде.
Стицање знања из области законске регулативе у друмском саобраћају која се односи на безбедност саобраћаја, превоз опасних материја, националне и међународне стандарде, хомологацију, акредитацију и сертификацију моторних возила .