Енергетика и процесна техника
Основни циљ предмета је да се студенти упознају са обновљивим изворима енергије, и то пре свега соларном, енергијом биомасе и геотермалном енергијом. Предмет треба да приближи студентима основне видове искоришћења соларне енергије, енергије биомасе и геотермалне енергије, у смислу добијања топлотне и/или електричне енергије.
Предмет „Процесни апарати и постројења” има за циљ да припреми будуће инжењере који ће радити у области приватног предузетништва, државног и јавног сектора, НГО, као и у образовном систему, да коришћењем савремених метода прорачуна, нумеричког и стварног експеримента и уз помоћ рачунара, обављају следеће послове: истражују тржиште у области процесне технике, раде студије могућности, пројектују процесне апарате и процесна постројења која се користе за третман хетерогених система (типа: чврст материјал-чврст материјал, гас-чврст материјал, течност-чврст материјал, течност-гас, течност-течност, течност-гас-чврст материјал), испитују процесне апарате и процесна постројења, баве се пласманом процесне апарате и процесна постројења и одговарајућим пост-продајним активностима.