Машинске конструкције и механизација
Предмет даје основна знања из мерења и испитивања машинских система, упознаје студенте са применом савремених метода испитивања, мерне опреме и инсталације, као и са основама техничке дијагностике.
Циљ предмета је обука студената у познавању триболошких карактеристика машинских система и примена стечених знања у процесу конструисања.
Упознавање студената са начином функционисања транспортних уређаја и машина. Оспособљавање за самостално решавање проблема из индустријске праксе.