Друмски саобраћај
Образовање студената из области метода и поступака пројектовања путничких, теретних моторних возила и аутобуса.
Упознавање студената са проблематиком одржавања моторних возила и мотора са аспекта: Моделирања и оптимизације система одржавања моторних возила и мотора; Дијагностике моторних возила и мотора; Објеката за одржавање моторних возила и мотора.
Упознавање са савременим мехатроничким системима на возилима. Принципи рада појединих мехатроничких система и начини на који се интегришу у савремена возила.
Упознати и заинтересовати студенте са напредним могућностима примене рачунара и софтвера у конструисању машиинских сиостема. Оспособити студенте да моделирју реалне, машинске делове, склопове и генеришу конструкциону документацију у изабраном CAD софтверу. Заинтересовати и оспособити студенте да прате и прихватају побољшања и новине у овој области.
Основни циљ је образовање студената у домену познавања напредних техника пројектовања, избора и употребе мерних система за испитивање возила са аспекта радних оптерећења, перформанси, поузданости и безбедности.
Упознавање са алтернативним изворима енергије и са возилима која за свој погон користе алтернативне изворе енергије и адекватне погонске системе.
Стицање знања из области Мотора СУС која се односе на: конструктивне концепте мотора СУС, методе прорачуна његових виталних делова и помоћних уређаја и принципе пројектовања.
Омогућити техничко схватање сложених утицаја саобраћаја и саобраћајних средстава на окружење.