Машинске конструкције и механизација
Оспособљавање студента за решавање проблема из области теорије еластичности и да буде у стању да стечена знања примени у пракси у решавању проблема из области торзије некружних попречних ресека и основних проблема из области плоча и љуски.

Упознавање са теоријом механике лома и теоријом замора материјала, појавом оштећења услед замора. Стицање знања везаних за инжењерске вештине процене века трајања конструкција у којима је уочена прслина. Процена преостале чврстоће и оштећења конструкције применом нумеричких метода.

Студенти треба да стекну општа, основна знања која се односе на процес конструисања машинских система. Стечна знања треба да им омогуће основу за даља усавршавања за конструисања специфичних машинских система. Познавање области системског конструсања, процеса конструисања, и појединих фаза у процесу конструисања представља основ за успошно конструисања машинских. Кроз израду самосталних радова студенти треба да се упознају и да осете већину корака кроз које се пролази при конструисањау реалних машинских система.
Циљ овог предмета је да кандидатима поред аналитичких метода омогући успешну примену савремених нумеричких метода и софтверских алата у прорачунима машинских конструкција у фази њиховог развоја.
После савладаног програма и положеног испита, студент ће познавати основне аналитичке и нумеричке методе прорачуна и моћи ће да их примењује у фази развоја машинских конструкција.
Упознати и заинтересовати студенте са напредним могућностима примене рачунара и софтвера у конструисању машиинских сиостема. Оспособити студенте да моделирју реалне, машинске делове, склопове и генеришу конструкциону документацију у изабраном CAD софтверу. Заинтересовати и оспособити студенте да прате и прихватају побољшања и новине у овој области.
Упознавање студента са особинама и типовима лаких конструкција. Оспособљавање студента да пројектује и конструише лаке конструкције.
Упознавање студента са особинама и типовима заварених и ливених конструкција. Оспособљавање студента да пројектује и конструише оба типа конструкција.
Циљ овог предмета је да кандидатима поред аналитичких прорачуна омогући успешну примену савремених нумеричких метода и софтверских алата у прорачунима и анализи машинских конструкција.
Циљ овог предмета је да кандидатима омогући успешну примену савремених софтверских алата заснованих на методи коначних елемената у прорачунима и анализи машинских конструкција.