Упутства за формирање MOODLE портала предмета
Дата је захтевана структура за сваки од портала предмета Факултета. Портал предмета треба да омогући јасно праћење наставног процеса и исхода предмета. За сваку наставну недељу треба описати наставни процес, шта се од студента захтева, како се проверавају исходи знања, одакле студент припрема испит, како се потврђује савременост и међународна усаглашеност предмета.
У студентској анкети се питају студенти да ли је садржај портала предмета истинит или не.