Kurs omogućava upoznavanje studenata sa optičkim i optoelektronskim uređajima.
U prvom delu kursa detaljno se proučava geometrijska optika sa teorijom aberacija.
Centralni deo kursa je posvećen projektovanju teleskopskih sistema (gabaritni proračun, prelazak sa idealnih komponenti na realne komponente, projektovanje, analiza i optimizacija sistema u programu ZEMAX)
U završnom delu kursa objašnjeni su principi rada optoelektronskih uređaja.